Beste Mensen,

Zijne Konkinklijke Hoogheid, Koning Willem Alexander heeft het behaagd onze Oud en Ere Voorzitter Martin Van der Wijst te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje NassauIn het sfeervolle Kasteel Hoensbroek werd de Oud-Gemertenaar Martien van der Wijst (2 april 1934) door de waarnemend burgemeester van Heerlen, de heer  Frans Weekers, Koninklijk Onderscheiden als Lid in de Orde van  Oranje Nassau. De in de Haag geboren Gemertenaar kreeg deze onderscheiding voor zijn inzet als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming  (30 jaar, eerste als penningmeester, daarna secretaris en daarna voorzitter), als lid van de Provinciale Staten van Gelderland voor D'66, als actief lid van de Vrijmetselaarsloge La Luna, als redacteur vanaf 1973 van verscheidene heemkundige publicaties over Heerlen en het geven van cursussen (o.a. genealogie) voor de Stichting Historische Werkgroep "Het Land van Herle". En zijn inzet voor "Historisch Goud" in Heerlen.

Wij zijn heel trots op onze ere voorzitter en feliciteren hem met zijn benoeming tot lid in de Orde Van Oranje Nassau op vrijdag 24 april 2015.

Onderstaand leest u de tekst van de rede die waarnemend burgemeester Frans Weekers heeft uitgepsroken.


De heer M.A. (Martin) Van der Wijst (02-04-1934), Nederlandlaan 1, 6414 HA Heerlen

Meneer Van der Wijst,

Voor uw komst naar Heerlen was u een gedreven lid van de heemkundevereniging in uw geboorteplaats Gemert. Daar schreef u "De beknopte geschiedenis van Gemert" die in 1972 een tweede herziene druk kende. Voor Brabants Heem schreef u meerdere artikelen en vanuit Heerlen bent u nog steeds verbonden met Gemerts Heem.

Voor de Oudheidkundige Dienst vervaardigde u als archivaris verschillende toegangen die nog steeds in gebruik zijn. Daarnaast inventariseerde u mee aan het archief van de Heerlense Schepenbank en het 19e eeuws bestuursarchief van de gemeente Heerlen. Sinds uw komst hier naartoe, eind 1973, bent u toegetreden tot de werkgroep en redactie van Stichting Historische Werkgroep "Het Land van Herle".

U heeft enige tijd de eindredactie en het collationeren van het tijdschrift "Het Land van Herle" op zich genomen. U was vele jaren redactielid en bent nog steeds een gewaardeerd lid van de historische werkgroep. Vanuit die hoedanigheid publiceerde u een hele reeks artikelen in dit tijdschrift.

Naast de artikelen verschenen talrijke boekbesprekingen van uw hand. U was betrokken bij enkele cursussen voor geinteresseerden in "Oud Schrift"en de geschiedenis van de regio. En een tijdlang heeft u les gegeven in genealogie aan de Volksuniversiteit in Heerlen. Daarnaast zijn er nog tal van activiteiten op te sommen, maar het zijn er gewoonweg teveel om ze hier allen te verhalen.

Daarom nog een beknopte opsomming:

- Actief voor de buurtvereniging
- Vrijwilliger voor de Werkgroep 55-plus Het Heitje
- Penningmeester en later secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming.
- Lid van de landelijke Ledenraad
- Vanaf 1989 vrijmetselaar, eerst in Heerlen en vanaf 1996 als mede-oprichter van de vrijmetelaarsloge "La Lune" in Sittard.

Meneer Van der Wijst,
Vanwege uw langdurige inzet als vrijwilliger op diverse maatschappelijke terreinen, met name uw bestuurlijke inzet voor de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming en de vele publicaties die u op uw naam heeft staan voor Heemkundekring De Kommanderij Gemert en de Stichting Historische Werkgroep "Het Land van Herle" vonden een aantal mensen dat u wel eens in het zonnetje gezet mocht worden. En ook koning Willem-Alexander is die mening toegedaan.

Het is mij dan ook een grote eer en genoegen u te mogen melden, dat met volle instemming door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Koning Willem-Alexander heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Namens het gemeentebestuur van Heerlen feliciteer ik u van harte en dan wil ik nu graag het Lintje bij u opspelden.

martin 1

img_6593

img_6591

img_6581

img_6597

img_6603

img_6618

img_6627

img_6629

img_6646

img_6658

img_6668

img_6675